PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) taikoma http://quobuild.com svetainei (toliau - Svetainė), kurią teikia quo build Ltd. (toliau taip pat vadinama "mes", "mus", "mūsų").

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip mes naudojame bet kokią asmeninę informaciją, kurią renkame apie jus, kai naudojatės šia Svetaine. Naudodamiesi šia Svetaine ir pateikdami mums bet kokią asmeninę informaciją, jūs visiškai suprantate ir nedviprasmiškai sutinkate su tokios asmeninės informacijos perdavimu, rinkimu ir tvarkymu tiek, kiek tai leidžiama šioje Privatumo politikoje.

1. Kada ir kokią informaciją renkame?

Ši Svetainė renka tam tikrus savo Naudotojų asmens duomenis. Duomenų valdytojas ir savininkas yra SIA "Quo build" (Latvija), el. pašto adresas: [email protected].

Informaciją apie jus renkame, kai savanoriškai užpildote kontaktinę formą ir susisiekiate su mumis. Svetainės naudojimo informacija renkama naudojant slapukus.

Tarp Asmens duomenų, kuriuos ši Svetainė renka pati arba per trečiąsias šalis, tipų yra šie: Slapukas, naudojimo duomenys, el. pašto adresas, vardas, pavardė ir telefono numeris.

Kiti renkami Asmens duomenys gali būti aprašyti kituose šios privatumo politikos skyriuose arba specialiame paaiškinime, susijusiame su renkamais duomenimis. Asmens duomenys gali būti laisvai pateikti Vartotojo arba renkami automatiškai naudojantis šia Svetaine.

Vartotojai yra atsakingi už bet kokius trečiųjų šalių Asmens duomenis, gautus, paskelbtus ar bendrinamus per šią Svetainę, ir patvirtina, kad turi trečiosios šalies sutikimą teikti duomenis Savininkui.

Svetainėje nerenkame neskelbtinos jūsų asmeninės informacijos. Prie jautrios informacijos priskiriami duomenys, susiję su: rase ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar kitais panašiais įsitikinimais, fizine ar psichine sveikata, seksualine orientacija ar teistumu. Jei mums savanoriškai pateikiate neskelbtiną asmeninę informaciją, laikysime, kad turime aiškų jūsų sutikimą naudoti šią informaciją tuo tikslu, kuriam ji buvo pateikta.

2. Ar mano informacija yra saugi?

Duomenų valdytojas tinkamai tvarko naudotojų duomenis ir imasi tinkamų saugumo priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie duomenų, jų atskleidimui, pakeitimui ar neteisėtam sunaikinimui. Duomenys tvarkomi naudojant kompiuterius ir (arba) IT įgalintas priemones, laikantis organizacinių procedūrų ir būdų, griežtai susijusių su nurodytais tikslais. Reikalaujame, kad visi darbuotojai ir užsakovai saugotų asmeninę informaciją konfidencialiai, o prieigą prie šios informacijos turėtų tik įgalioti darbuotojai. Be Duomenų valdytojo, tam tikrais atvejais Duomenys gali būti prieinami tam tikro tipo atsakingiems asmenims, susijusiems su svetainės veikimu (administracija, pardavimai, rinkodara, teisė, sistemos administravimas) arba išorės šalims (pavyzdžiui, trečiųjų šalių techninių paslaugų teikėjams, pašto vežėjams, prieglobos paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, ryšių agentūroms), kurias Savininkas prireikus paskiria duomenų tvarkytojais. Atnaujinto šių šalių sąrašo galima bet kada paprašyti Duomenų valdytojo.

Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veiklos biuruose ir kitose vietose, kuriose yra su duomenų tvarkymu susijusios šalys. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Duomenų valdytoją.

3. Kiek laiko saugote mano informaciją?

Duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia Vartotojo užsakytai paslaugai suteikti arba kiek nurodyta šiame dokumente nurodytais tikslais, ir Vartotojas visada gali prašyti, kad Duomenų valdytojas sustabdytų arba pašalintų duomenis (susisiekite su mumis el. paštu [email protected]).

4. Kaip naudosime informaciją apie jus?

Asmens duomenys renkami toliau nurodytais tikslais ir naudojantis toliau nurodytomis paslaugomis:

Jei nenurodyta kitaip, šioje Svetainėje arba trečiųjų šalių paslaugų, kuriomis naudojasi ši Svetainė, savininkai naudoja slapukus (arba kitas sekimo priemones), kad identifikuotų Vartotojus ir įsimintų jų pageidavimus, o vienintelis tikslas - suteikti Vartotojui reikiamą paslaugą. Nepateikus tam tikrų Asmens duomenų, gali būti neįmanoma teikti šios Svetainės paslaugų. Jūsų Svetainėje surinktą informaciją naudojame tam, kad suasmenintume Jūsų pakartotinius apsilankymus mūsų Svetainėje. Duomenys apie Naudotoją renkami tam, kad galėtume teikti savo paslaugas, taip pat analitikos ir susirašinėjimo tikslais.

Kiekvienam tikslui naudojami asmens duomenys aprašyti konkrečiuose šio dokumento skyriuose.

Šiame skyriuje pateiktos paslaugos leidžia Savininkui stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą ir gali būti naudojamos Vartotojo elgsenai stebėti.

"Google Analytics" yra "Google Inc." ("Google") teikiama žiniatinklio analizės paslauga. "Google" naudoja surinktus duomenis, kad galėtų stebėti ir nagrinėti naudojimąsi šia Svetaine, rengti veiklos ataskaitas ir dalytis jomis su kitomis "Google" paslaugomis. Surinktus Duomenis "Google" gali naudoti savo reklamos tinklo skelbimams kontekstualizuoti ir personalizuoti.

Surinkti asmens duomenys: Slapukų ir naudojimo duomenys.

Apdorojimo vieta: Latvija

Užpildydamas kontaktinę formą su savo duomenimis, Naudotojas leidžia šiai Svetainei naudoti šiuos duomenis atsakant į prašymus pateikti informaciją, citatas ar bet kokius kitus prašymus, kaip nurodyta formos antraštėje.

Surinkti asmens duomenys: el. pašto adresas, vardas, pavardė ir telefono numeris.

5. Papildoma informacija apie duomenų rinkimą ir tvarkymą

Duomenų valdytojas gali naudoti Vartotojo asmens duomenis teisiniais tikslais, teisme arba etapuose, kai dėl netinkamo naudojimosi šia Svetaine ar susijusiomis paslaugomis gali būti iškelta byla. Vartotojas pareiškia, kad žino, jog Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas atskleisti asmens duomenis valstybės institucijų prašymu.

Be šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, paprašius, šioje svetainėje gali būti pateikiama papildoma ir kontekstinė informacija apie konkrečias paslaugas arba Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Veikimo ir priežiūros tikslais ši Svetainė ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos gali rinkti bylas, kuriose fiksuojama sąveika su šia Svetaine (Sistemos žurnalai), arba šiuo tikslu naudoti kitus asmens duomenis (pvz., IP adresą).

Išsamesnės informacijos apie Asmens duomenų rinkimą ar tvarkymą bet kuriuo metu galima paprašyti Duomenų valdytojo. Žr. šio dokumento pradžioje pateiktą kontaktinę informaciją.

Vartotojai turi teisę bet kuriuo metu sužinoti, ar jų asmens duomenys buvo išsaugoti, ir gali kreiptis į duomenų valdytoją, kad sužinotų apie jų turinį ir kilmę, patikrinti jų tikslumą, paprašyti juos papildyti, panaikinti, atnaujinti ar ištaisyti, pakeisti į anoniminį formatą arba blokuoti bet kokius duomenis, saugomus pažeidžiant įstatymus, taip pat prieštarauti jų tvarkymui dėl bet kokių teisėtų priežasčių. Prašymai turėtų būti siunčiami duomenų valdytojui pirmiau nurodyta kontaktine informacija.

Ši Svetainė nepalaiko prašymų "Nesekti". Norėdami nustatyti, ar kuri nors iš jos naudojamų trečiųjų šalių paslaugų atsižvelgia į prašymus "Nesekti", perskaitykite jų privatumo politiką.

Naudojamiems slapukams ir panašioms technologijoms (sekimo pikseliams, žiniatinklio švyturiams ir kt.) bei susijusiems sutikimams tvarkyti naudojame sutikimo įrankį "Real Cookie Banner". Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia "Real Cookie Banner", rasite svetainėje https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas šiame kontekste yra Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies c punktas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas. 6 straipsnio 1 dalies f punktas BDAR. Mūsų teisėti interesai - tai naudojamų slapukų ir panašių technologijų valdymas ir su tuo susiję sutikimai.

6. Apibrėžtys ir teisinės nuorodos

Asmens duomenys (arba duomenys): Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, juridinį asmenį, įstaigą ar asociaciją, kuri yra arba gali būti identifikuota, net ir netiesiogiai, pagal bet kokią kitą informaciją, įskaitant asmens kodą.

Naudojimo duomenys: Automatiškai iš šios Svetainės (arba šioje Svetainėje naudojamų trečiųjų šalių paslaugų) surinkta informacija, kuri gali apimti: šią Svetainę naudojančių Naudotojų naudojamų kompiuterių IP adresus arba domenų pavadinimus, URI (Uniform Resource Identifier) adresus, užklausos laiką, užklausos pateikimo serveriui būdą, atsakyme gauto failo dydį, skaitmeninį kodą, nurodantį serverio atsakymo būseną (sėkmingas rezultatas, klaida ir kt.).), kilmės šalį, naudotojo naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos funkcijas, įvairias apsilankymo laiko detales (pvz, laikas, praleistas kiekviename Svetainės puslapyje) ir informacija apie kelią, kuriuo buvo einama Svetainėje, ypač atsižvelgiant į aplankytų puslapių seką, ir kiti parametrai apie įrenginio operacinę sistemą ir (arba) Vartotojo IT aplinką.

Naudotojas: šia Svetaine besinaudojantis asmuo, kuris turi sutapti su Duomenų subjektu, su kuriuo susiję Asmens duomenys, arba būti jo įgaliotas.

Duomenų subjektas: Juridinis arba fizinis asmuo, su kuriuo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkytojas (arba duomenų prižiūrėtojas): Fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešojo administravimo institucija ar bet kuri kita įstaiga, asociacija ar organizacija, kurią Duomenų valdytojas įgaliojo tvarkyti Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką.

Duomenų valdytojas (arba savininkas): Fizinis asmuo, juridinis asmuo, viešojo administravimo institucija ar bet kuri kita įstaiga, asociacija ar organizacija, turinti teisę, taip pat kartu su kitu Duomenų valdytoju, priimti sprendimus dėl Asmens duomenų tvarkymo tikslų, būdų ir naudojamų priemonių, įskaitant saugumo priemones, susijusias su šios Svetainės veikimu ir naudojimu. Duomenų valdytojas, jei nenurodyta kitaip, yra šios Svetainės savininkas.

Ši svetainė: Techninė arba programinė įranga, kuria renkami Vartotojo asmens duomenys.

Slapukai: Maža duomenų dalis, saugoma Vartotojo įrenginyje.

7. Mūsų privatumo politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kada keisti šią privatumo politiką, apie tai pranešdamas savo naudotojams šiame puslapyje. Rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį, atsižvelgiant į apačioje nurodytą paskutinio pakeitimo datą. Jei Vartotojas nesutinka su bet kuriuo iš Politikos pakeitimų, jis turi nustoti naudotis šia Svetaine ir gali prašyti, kad Duomenų valdytojas pašalintų Asmens duomenis. Jei nenurodyta kitaip, tuo metu galiojanti Privatumo politika taikoma visiems Asmens duomenims, kuriuos Duomenų valdytojas turi apie Naudotojus.

8. Kaip su mumis susisiekti

Kreipkitės į mus, jei turite klausimų apie mūsų privatumo politiką arba turimą informaciją apie jus:

- el. paštu ([email protected])

- telefonu (+371 25673721)

9. Teisinė informacija

Pranešimas Europos naudotojams: šis privatumo pareiškimas parengtas vykdant įsipareigojimus pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 2 str. 95/46/EB 10 str. ir pagal Direktyvos 2002/58/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/136/EB, nuostatas dėl slapukų.

Ši privatumo politika taikoma tik šiai Svetainei.

Ši privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. gegužės 16 d.

Turinys

[email protected] +371 25673721
quo build
Privatumo politika
© 2024 m., pagal quo build

GAUTI PASIŪLYMĄ