PRIVAATSUSE POLIITIKA

Käesolev privaatsuspoliitika ("Privaatsuspoliitika") kehtib veebilehe http://quobuild.com ("Veebileht") suhtes, mida pakub quo build Ltd. (edaspidi ka "meie", "meid", "meie").

Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me kasutame teie kohta kogutud isikuandmeid, kui kasutate seda veebisaiti. Kasutades seda veebisaiti ja edastades meile mis tahes isikuandmeid, mõistate täielikult ja üheselt mõistate, et nõustute selliste isikuandmete edastamisega ning nende kogumise ja töötlemisega käesolevas privaatsuspoliitikas lubatud ulatuses.

1. Millal ja millist teavet me kogume?

See veebisait kogub oma kasutajatelt mõningaid isikuandmeid. Andmete vastutav töötleja ja omanik on ettevõte quo build Ltd (Läti), e-posti aadress: [email protected].

Me kogume teie kohta teavet, kui täidate vabatahtlikult kontaktvormi ja võtate meiega ühendust. Veebisaidi kasutamisandmeid kogutakse küpsiste abil.

Isikuandmete liigid, mida käesolev veebileht ise või kolmandate isikute kaudu kogub, on järgmised: Kasutusandmed, e-posti aadress, eesnimi ja telefoninumber.

Muid kogutud isikuandmeid võib kirjeldada käesoleva privaatsuspoliitika teistes osades või spetsiaalses selgitavas tekstis, mis on seotud andmete kogumisega. Isikuandmed võivad olla kasutaja poolt vabalt esitatud või kogutud automaatselt käesoleva veebisaidi kasutamisel.

Kasutajad vastutavad kolmandate isikute isikuandmete eest, mis on saadud, avaldatud või jagatud käesoleva veebisaidi kaudu, ning kinnitavad, et neil on kolmanda isiku nõusolek andmete edastamiseks omanikule.

Me ei kogu veebisaidilt tundlikke isikuandmeid. Tundliku teabe hulka kuuluvad andmed, mis on seotud: rassi või etnilise päritolu; poliitiliste arvamuste; usuliste või muude sarnaste veendumuste; füüsilise või vaimse tervise; seksuaalse sättumuse või kriminaalkaristusega. Kui esitate meile vabatahtlikult tundlikke isikuandmeid, eeldame, et meil on teie selgesõnaline nõusolek nende andmete kasutamiseks seoses eesmärgiga, milleks need on esitatud.

2. Kas minu teave on turvaline?

Vastutav töötleja töötleb kasutajate andmeid nõuetekohaselt ja võtab asjakohaseid turvameetmeid, et vältida andmete volitamata juurdepääsu, avalikustamist, muutmist või omavolilist hävitamist. Andmete töötlemine toimub arvutite ja/või IT-vahendite abil, järgides rangelt nimetatud eesmärkidega seotud organisatsioonilisi protseduure ja viise. Nõuame kõigilt töötajatelt ja tellijatelt isikuandmete konfidentsiaalsust ning juurdepääs nendele andmetele on ainult volitatud töötajatel. Lisaks vastutavale töötlejale võivad mõnel juhul andmetele pääseda ligi ka teatud tüüpi vastutavad isikud, kes on seotud veebilehe toimimisega (administratsioon, müük, turundus, õigus, süsteemi haldamine) või välised isikud (näiteks kolmandatest isikutest tehnilised teenusepakkujad, postiteenuste pakkujad, hostingupakkujad, IT-ettevõtted, sideagentuurid), kes on vajaduse korral omaniku poolt määratud andmete töötlejateks. Nende osapoolte ajakohastatud nimekirja võib igal ajal küsida vastutavalt töötlejalt.

Andmeid töödeldakse vastutava töötleja tegevuskohtades ja muudes kohtades, kus asuvad töötlemisega seotud isikud. Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust vastutava töötlejaga.

3. Kui kaua te säilitate minu andmeid?

Andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik kasutaja poolt soovitud teenuse osutamiseks või käesolevas dokumendis sätestatud eesmärkidel, ning kasutaja võib alati taotleda, et vastutav töötleja peataks või kustutaks andmed (palun võtke meiega ühendust aadressil [email protected]).

4. Kuidas me kasutame teie kohta käivat teavet?

Isikuandmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel ja järgmiste teenuste abil:

Küpsiste või muude jälgimisvahendite kasutamine käesoleva veebisaidi või selle veebisaidi poolt kasutatavate kolmandate isikute teenuste omanike poolt, kui ei ole sätestatud teisiti, on mõeldud kasutajate tuvastamiseks ja nende eelistuste meelespidamiseks, eesmärgiga pakkuda kasutajale vajalikku teenust. Teatavate isikuandmete esitamata jätmine võib muuta käesoleva veebisaidi teenuste osutamise võimatuks. Me kasutame veebisaidilt kogutud andmeid selleks, et isikupärastada teie korduvaid külastusi meie veebisaidil. Kasutajat puudutavaid andmeid kogutakse selleks, et võimaldada meil pakkuda oma teenuseid, samuti analüütika ja kontakteerimise eesmärgil.

Igal eesmärgil kasutatavad isikuandmed on esitatud käesoleva dokumendi konkreetsetes osades.

Selles jaotises sisalduvad teenused võimaldavad omanikul jälgida ja analüüsida veebiliiklust ning neid saab kasutada kasutajate käitumise jälgimiseks.

Google Analytics on Google Inc. ("Google") pakutav veebianalüüsi teenus. Google kasutab kogutud andmeid selle veebilehe kasutamise jälgimiseks ja uurimiseks, tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja nende jagamiseks teiste Google'i teenustega. Google võib kogutud andmeid kasutada oma reklaamivõrgu reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks.

Kogutud isikuandmed: Küpsised ja kasutusandmed.

Töötlemise koht : Läti

Täites kontaktvormi oma andmed, lubab kasutaja sellel veebisaidil kasutada neid andmeid, et vastata teabepäringutele, hinnapakkumistele või mis tahes muud liiki päringutele, nagu on näidatud vormi päises.

Kogutud isikuandmed: E-posti aadress, eesnimi ja telefoninumber.

5. Lisateave andmete kogumise ja töötlemise kohta

Vastutav töötleja võib kasutaja isikuandmeid kasutada õiguslikel eesmärkidel, kohtus või selle veebisaidi või sellega seotud teenuste ebaõigest kasutamisest tulenevate võimalike kohtumenetluste etappides. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik, et vastutav töötleja võib olla kohustatud avalikustama isikuandmeid riigiasutuste nõudmisel.

Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvale teabele võib käesolev veebisait anda kasutajale taotluse korral täiendavat ja kontekstuaalset teavet konkreetsete teenuste või isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta.

Veebisait ja mis tahes kolmanda osapoole teenused võivad käitamise ja hoolduse eesmärgil koguda faile, mis salvestavad suhtlemist selle veebisaidiga (süsteemilogid), või kasutada sel eesmärgil muid isikuandmeid (näiteks IP-aadress).

Isikuandmete kogumise või töötlemise kohta võib igal ajal küsida täiendavaid üksikasju vastutavalt töötlejalt. Palun vaadake kontaktandmeid käesoleva dokumendi alguses.

Kasutajatel on õigus igal ajal teada saada, kas nende isikuandmeid on salvestatud, ja nad võivad pöörduda vastutava töötleja poole, et saada teavet nende sisu ja päritolu kohta, kontrollida nende täpsust või taotleda nende täiendamist, tühistamist, ajakohastamist või parandamist, nende muutmist anonüümseks või nende säilitatavate andmete blokeerimist seadusega vastuolus olevaks, samuti on neil õigus esitada vastuväiteid nende töötlemisele mis tahes õigustatud põhjustel. Taotlused tuleb saata vastutavale töötlejale eespool esitatud kontaktandmetel.

See veebisait ei toeta "Ära jälgi" taotlusi. Selleks, et teha kindlaks, kas mõni selle poolt kasutatav kolmanda osapoole teenus täidab "Ära jälgi" taotlusi, lugege nende privaatsuspoliitikat.

Kasutatavate küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate (jälgimispikslid, veebimajakad jne) ning nendega seotud nõusolekute haldamiseks kasutame nõusolekute andmise vahendit "Real Cookie Banner". Lisateavet selle kohta, kuidas Real Cookie Banner töötab, leiate veebilehelt https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus selles kontekstis on art. 6 (1) lit. c GDPR ja art. 6 (1) lit. f GDPR. Meie õigustatud huvid on kasutatavate küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate haldamine ja sellega seotud nõusolekud.

6. Mõisted ja õiguslikud viited

Isikuandmed (või andmed): Igasugune teave füüsilise isiku, juriidilise isiku, asutuse või ühingu kohta, mis on või mida saab tuvastada, isegi kaudselt, viidates mis tahes muule teabele, sealhulgas isikukoodile.

Kasutusandmed: Käesolevast veebisaidist (või sellel veebisaidil kasutatavatest kolmandate isikute teenustest) automaatselt kogutud teave, mis võib sisaldada: veebisaiti kasutavate kasutajate poolt kasutatavate arvutite IP-aadresse või domeeninimesid, URI-aadresse (Uniform Resource Identifier), taotluse esitamise aega, serverile taotluse esitamiseks kasutatud meetodit, vastuseks saadud faili suurust, numbrilist koodi, mis näitab serveri vastuse staatust (edukas tulemus, viga jne.).), päritoluriik, kasutaja poolt kasutatud brauseri ja operatsioonisüsteemi funktsioonid, erinevad ajaandmed külastuse kohta (nt, veebisaidi igale leheküljele kulunud aeg) ja üksikasjad veebisaidil läbitud tee kohta, eelkõige seoses külastatud lehekülgede järjestusega, ning muud parameetrid seadme operatsioonisüsteemi ja/või kasutaja IT-keskkonna kohta.

Kasutaja: isik, kes kasutab käesolevat veebisaiti ja kes peab olema identne või volitatud andmesubjektiga, kellele isikuandmed viitavad.

Andmete subjekt: Juriidiline või füüsiline isik, kellele isikuandmed viitavad.

Andmetöötleja (või andmete vastutav töötleja): Füüsiline isik, juriidiline isik, riigiasutus või mis tahes muu asutus, ühendus või organisatsioon, keda vastutav töötleja on volitanud töötlema isikuandmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Andmete vastutav töötleja (või omanik): Füüsiline isik, juriidiline isik, riigiasutus või mis tahes muu asutus, ühendus või organisatsioon, kellel on õigus, ka koos teise vastutava töötlejaga, teha otsuseid isikuandmete töötlemise eesmärkide ja meetodite ning kasutatavate vahendite, sealhulgas käesoleva veebisaidi toimimise ja kasutamisega seotud turvameetmete kohta. Kui ei ole sätestatud teisiti, on vastutav töötleja käesoleva veebisaidi omanik.

See veebisait: Riist- või tarkvaravahend, mille abil kogutakse kasutaja isikuandmeid.

Küpsised: Väikesed andmed, mis salvestatakse kasutaja seadmesse.

7. Muudatused meie privaatsuspoliitikas

Vastutav töötleja jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal, teavitades sellest oma kasutajaid sellel leheküljel. Soovitame tungivalt kontrollida seda lehekülge sageli, viidates selle allosas toodud viimase muudatuse kuupäevale. Kui kasutaja on vastu mis tahes muudatuste vastu, peab kasutaja lõpetama selle veebisaidi kasutamise ja võib nõuda, et vastutav töötleja eemaldaks isikuandmed. Kui ei ole märgitud teisiti, kohaldatakse kehtivat privaatsuspoliitikat kõigi isikuandmete suhtes, mis on vastutaval töötlejal kasutajate kohta olemas.

8. Kuidas meiega ühendust võtta

Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi meie privaatsuspoliitika või teie kohta käivate andmete kohta:

- e-posti teel ([email protected])

- telefoni teel (+371 25673721)

9. Õiguslik teave

Teatis Euroopa kasutajatele: käesolev privaatsusavalduse koostamisel on järgitud isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 2 lõike 1 kohaseid kohustusi. 10, EÜ direktiivi nr 95/46/EÜ ja direktiivi 2002/58/EÜ (muudetud direktiiviga 2009/136/EÜ) küpsiste kohta.

Käesolev privaatsuspoliitika puudutab ainult käesolevat veebisaiti.

Käesolevat privaatsuspoliitikat uuendati viimati 16. mail 2023.

Sisukord

[email protected] +371 25673721
quo build
Privaatsuspoliitika
© 2024, by quo build

PAKKUMINE